Principal Investigator (PI)
Spokesperson
Tsuguo Aramaki (Northeastern)
Georgia Karagiorgi (Columbia)

Deputy: Hirokazu Odaka (Osaka)
Institutional Board (Chair) Reshmi Mukherjee (Barnard College)
Science Coordinator Naomi Tsuji (Kanagawa), Yoshiyuki Inoue (Osaka)
Deputy: Reshmi Mukherjee (Barnard/Columbia)
Detector Coordinator Tsuguo Aramaki (Northeastern)
Deputy: Georgia Karagiorgi (Columbia)
Analysis Coordinator Hirokazu Odaka (Osaka)
Deputy: Yuto Ichinohe (RIKEN)

Institution First Last
Barnard College Reshmi Mukherjee
Barnard College Ruo-yu Shang
Columbia University Georgia Karagiorgi
Columbia University William Seligman
Columbia University Mihir Shetty
Columbia University Kerstin Perez
Columbia University Akshay Malige
Columbia University Ibrahim Safa
Columbia University Svanik Tandon
Hiroshima University Yasushi Fukazawa
Hiroshima University Yusuke Suda
Hiroshima University Hiromitsu Takahashi
Tokyo University of Science Yusuke Uchida
Howard University Sonya Smith
Kanagawa University Naomi Tsuji
Kanagawa University Takuya Shiraishi
Nagoya University Kazuhiro Nakazawa
Nagoya University Keigo Okuma
NASA GSFC John Mitchell
NASA GSFC John Krizmanic
NASA GSFC Makoto Sasaki
NASA GSFC Nicholas Cannady
NASA GSFC J. Grant Mitchell
NASA GSFC Georgia De Nolfo
NASA GSFC Priyashini Ghosh
National Defense Medical College Kazushi Yawata
Northeastern University Tsuguo Aramaki
Northeastern University Nabin Poudyal
Northeastern University Jon Leyva
Northeastern University Jiancheng Zeng
Northeastern University Arathi Suraj
Northeastern University Melissa Rivera
Northeastern University Nga Nguyen
Northeastern University Emma Malabanan
Northeastern University Timothy Wessling-Resnick
Northeastern University John Barry
Oak Ridge National Laboratory Lorenzo Fabris
Osaka University Hirokazu Odaka
Osaka University Yoshiyuki Inoue
Osaka University Tatsuki Fujiwara
Osaka University Marina Yoshimoto
Osaka University Tomohiro Hakamata
Osaka University Kota Ishiwata
Osaka University Kentaro Shirahama
Osaka University Hodaka Kawamura
Osaka University Ryutaro Tatsumi
Universität Würzburg Hiroki Yoneda
RIKEN Yuto Ichinohe
Rikkyo University Dmitry Khamgulyan
University of California Berkeley John Tomsick
University of Tokyo Aya Bamba
University of Tokyo Kouichi Hagino
University of Tokyo Satoshi Takashima
University of Tokyo Masahiro Ichihashi
University of Tokyo Toshiya Iwata
University of Tokyo Shota Arai
University of Tokyo Tatsuaki Kato
JAXA Tsubasa Tamba
JAXA Shin Watanabe
University of Toyama Nagisa Hiroshima
University Texas Arlington Jonathan Asaadi
Waseda University Kohei Yorita
Waseda University Masashi Tanaka
Waseda University Kazutaka Aoyama
Waseda University Tiga Shimizu
Waseda University Hinako Taniguchi
Waseda University Riki Nakajima
Waseda University Koki Ishikawa
Waseda University Yorinobu Utsumi
Waseda University Utano Hijikata
Waseda University Yutaro Yano
Waseda University Shintaro Arai
Washington University at St. Louis Manel Errando

© 2024 Northeastern University