Collaboration

Spokesperson Georgia Karagiorgi
Deputy: Hirokazu Odaka 
Project Scientist/Director Tsuguo Aramaki
Institutional Board (Chair) Reshmi Mukherjee
Science Coordinator Yoshiyuki Inoue
Deputy: Reshmi Mukherjee
Detector Coordinator Tsuguo Aramaki
Deputy: Georgia Karagiorgi
Analysis Coordinator Hirokazu Odaka
Deputy: Yuto Ichinohe

 

Institution First Last
Barnard Reshmi Mukherjee
Columbia Georgia Karagiorgi
William Seligman
Lucia Rondini
Luke Zerrer
ELTE Institute of Physics Masanori Ohno
Hiroshima Yasushi Fukazawa
Yusuke Suda
Yuusuke Uchida
Hiromitsu Takahashi
Kanagawa University Naomi Tsuji
MIT Kerstin Perez
NASA GSFC John Mitchell
Northeastern Tsuguo Aramaki
Nabin Poudyal
Jon Leyva
Jiancheng Zeng
Arathi Suraj
Melissa Rivera
Nga Nguyen
Emma Malabanan
Oak Ridge National Laboratory Lorenzo Fabris
Osaka Yoshiyuki Inoue
RIKEN Hiroki Yoneda
Rikkyo Yuto Ichinohe
Dmitry Khamgulyan
University of California, Berkley John Tomsick
University of Tokyo Hirokazu Odaka
Satoshi Takashima
Aya Bamba
Kazushi Yawata
Sorato Nammoku
Tsubasa Tamba
University of Toyama Nagisa Hiroshima
University Texas Arlington Jonathan Asaadi
Waseda Kohei Yorita
Kazutaka Aoyama
Masato Kimura
Taichi Nakasone
Mayu Sakurai
Masashi Tanaka

 

© 2023 Northeastern University